برای باز کردن منبع روی https://docs.moodle.org/en/Contributing_a_translation کلیک کنید.