ចុចលើតំណ https://docs.moodle.org/en/Contributing_a_translation ដើម្បីបើកធនធាន។