ຄລິກລິ້ງ https://docs.moodle.org/en/Contributing_a_translation ເພື່ອເປີດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.