వనరును తెరవడానికి https://docs.moodle.org/en/Contributing_a_translation లింక్ని క్లిక్ చేయండి.