Nhấn https://docs.moodle.org/en/Contributing_a_translation đường dẫn để mở nguồn.