ចុចលើតំណ https://tracker.moodle.org/issues/?jql=project%20%3D%20MDLSITE%20AND%20component%20%3D%20lang.moodle.org ដើម្បីបើកធនធាន។