සම්පත විවෘත කිරීමට Report AMOS bugs and feature requests here මත ක්ලික් කරන්න.