వనరును తెరవడానికి https://tracker.moodle.org/issues/?jql=project%20%3D%20MDLSITE%20AND%20component%20%3D%20lang.moodle.org లింక్ని క్లిక్ చేయండి.