यो फाराममा चिन्ह लगाईएका कोठाहरु अनिवार्य भर्नुपर्छ।