ສະຫຼຸບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ບົດສະຫຼຸບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຸດປະສົງສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້. ບາງພື້ນທີ່ອາດມີປະເພດ ແລະ ຈຸດປະສົງສະເພາະຫຼາຍກວ່າທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ທີ່ນີ້.

ເວັບໄຊທ໌

ປະເພດ

Community content

ຈຸດປະສົງ

Sharing experience and knowledge
ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
999 ປີ
ພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ການຍິນຍອມ (GDPR Art. 6.1(a)) ຫົວຂໍ້ຂໍ້ມູນໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມໃຫ້ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລາວ ເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະອັນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ຜູ້ໃຊ້

ປະເພດ

Community content

ຈຸດປະສົງ

Sharing experience and knowledge
ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
999 ປີ
ພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ການຍິນຍອມ (GDPR Art. 6.1(a)) ຫົວຂໍ້ຂໍ້ມູນໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມໃຫ້ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລາວ ເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະອັນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ປະເພດລາຍວິຊາ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ວິຊາ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ຊຸດກິດຈະກຳ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ບລັອກ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ