အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုအနှစ်ချုပ်

ဤအနှစ်ချုပ်သည် သုံးစွဲသူအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းရန် မူလပုံစံကဏ္ဍများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြသပါသည်။ အချို့သောနေရာများတွင်ဤနေရာထက် ပို၍တိကျသောကဏ္ဍများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

ဆိုက်

ကဏ္ဍ

Community content

ရည်ရွယ်ချက်

Sharing experience and knowledge
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
999 နှစ်
Lawful bases
သဘောတူညီချက် (GDPR Art. 6.1(a)) အချက်အလက်ဘာသာရပ်သည် သူ (သို့) သူမ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထပ်ပိုသော ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘောတူညီချက်ပေးပါသည်

သုံးစွဲသူများ

ကဏ္ဍ

Community content

ရည်ရွယ်ချက်

Sharing experience and knowledge
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
999 နှစ်
Lawful bases
သဘောတူညီချက် (GDPR Art. 6.1(a)) အချက်အလက်ဘာသာရပ်သည် သူ (သို့) သူမ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထပ်ပိုသော ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘောတူညီချက်ပေးပါသည်

သင်တန်း/သင်ရိုးကဏ္ဍများ

ရည်ရွယ်ချက်

ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
ထိန်းသိမ်းမှုကာလကိုမသတ်မှတ်ထားပါ

သင်တန်း/သင်ရိုးများ

ရည်ရွယ်ချက်

ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
ထိန်းသိမ်းမှုကာလကိုမသတ်မှတ်ထားပါ

လုပ်ဆောင်ချက်မော်ဂျူးများ

ရည်ရွယ်ချက်

ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
ထိန်းသိမ်းမှုကာလကိုမသတ်မှတ်ထားပါ

ဘလောက်များ

ရည်ရွယ်ချက်

ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
ထိန်းသိမ်းမှုကာလကိုမသတ်မှတ်ထားပါ