Өгөгдөл хадгалалтын тойм

Энэ тойм нь хэрэглэгчийн өгөгдлийг хадгалах үндсэн ангилал, зорилгыг харуулж байна. Зарим хэсгүүд энд жагсаагдсанаас илүү тодорхой ангилал, зорилготой байж болно.

Сайт

Ангилал

Community content

Зорилго

Sharing experience and knowledge
Хадгалах хугацаа
999 он
Хуулийн үндэслэл
Зөвшөөрөл (GDPR-ийн 6.1(а) зүйл) Өгөгдлийн субъект нь өөрийн хувийн мэдээллийг нэг буюу хэд хэдэн тодорхой зорилгоор боловсруулахыг зөвшөөрсөн

Хэрэглэгчид

Ангилал

Community content

Зорилго

Sharing experience and knowledge
Хадгалах хугацаа
999 он
Хуулийн үндэслэл
Зөвшөөрөл (GDPR-ийн 6.1(а) зүйл) Өгөгдлийн субъект нь өөрийн хувийн мэдээллийг нэг буюу хэд хэдэн тодорхой зорилгоор боловсруулахыг зөвшөөрсөн

Хичээлийн ангилал

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Хичээлүүд

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Үйл ажиллагааны модулиуд

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Блок

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна