Резиме на чување на лични податоци

Ова резиме ги прикажува стандардните категории и цели за чување на корисничките податоци. Одредени области може да имаат специфични категории и цели отколку оние наведени овде.

Страница

Категорија

Community content

Цел

Sharing experience and knowledge
Период на чување
999 години
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Корисници

Категорија

Community content

Цел

Sharing experience and knowledge
Период на чување
999 години
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Категорија на курсеви

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Курсеви

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Модули за активности

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Блокови

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување