ການຢັ້ງຢືນສະຖານທີ່ ແລະ ອາຍຸ

ມີຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນແບບຟອມທີ່ໝາຍນີ້ .

ເປັນຫຍັງອັນນີ້ຈິ່ງຈຳເປັນ?

ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອກໍານົດວ່າ ອາຍຸຂອງທ່ານມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າການຍິນຍອມເຫັນດີໃນຍຸກດິຈິຕອລຫຼືບໍ່. ນີ້ແມ່ນອາຍຸທີ່ບຸກຄົນສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ກັບ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂແລະ ຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກເກັບຮັກສາ ແລະ ປະມວນຜົນຕາມກົດໝາຍ.