تأیید سن و مکان

پر کردن قسمت‌هایی که با مشخص شده‌اند الزامی است.

چرا این مورد لازم است؟

این اطلاعات برای تعیین اینکه سن شما بالاتر از سن قانونی است لازم است. این سن است که فرد می تواند با شرایط و ضوابط موافقت کند و اطلاعات آنها به صورت قانونی ذخیره و پردازش شود.