Beripikasyon ng edad at lokasyon

May mga field sa pormang ito na kailangang punan, na minarkahan ng .

Bakit kailangan ito?

Ang impormasyong ito ay kailangan upang malaman kung ang edad mo ay lampas na sa "digital age of consent". Ito ang edad kung kailan ang isang tao ay maaaring mag-"consent" sa mga "terms" at "condition" at maibak ng legal ang datos nila at maproseso.