වයස සහ ස්ථානය තහවුරු කිරීම

මෙම පෝර්මයේ ලෙස ලකුණු කර ඇති අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර ඇත

මෙය අවශ්ය වන්නේ ඇයි?

ඔබේ වයස වෙබ් අඩවියේ එකඟ වීමේ වයසට වඩා වැඩිද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. පුද්ගලයෙකුට නියමයන් හා කොන්දේසි වලට එකඟ විය හැකි වයස සහ ඔවුන්ගේ දත්ත නීත්‍යානුකූලව ගබඩා කර සැකසීමේ කාලය මෙයයි.