Kiểm tra tuổi và nơi cư trú

Có các mục bắt buộc trong biểu mẫu này được đánh dấu .

Tại sao lại cần thông tin này?

Thông tin này được yêu cầu để xác định xem tuổi có bạn có đu điền kiện để cam kết tuổi điện tử. Đây là tuổi mà khi một cá nhân có thể cam kết các điều và điều kiện và thông tin của họ được phép lưu trữ và xử lý hợp pháp.