Нас болон байршлын баталгаажуулалт

Шаардлагатай

Энэ яагаад шаардлагатай вэ?

Энэ мэдээлэл нь таны насыг зөвшөөрөгдсөн дижитал наснаас хэтэрсэн эсэхийг тодорхойлоход шаардагддаг. Энэ бол хувь хүн нь ерөнхий нөхцөлийг тохиролцох, тэдгээрийн өгөгдлийг хууль ёсны дагуу хадгалах, боловсруулахыг зөвшөөрдөг нас юм.